Skip to content

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Atelier & Co.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden door Atelier Enco, gevestigd te (3133 EC) Vlaardingen, aan het adres Energieweg 22K, met inschrijfnummer 60577320 (Kamer van Koophandel te Rotterdam), hierna te noemen “Atelier Enco “.
 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: brief, e-mail of enige andere door Atelier Enco gebruikte wijze van geschreven communicatie met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. De door Atelier Enco te vervaardigen ontwerpen en tekeningen zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media (al dan niet digitaal) vastgelegde werken, zoals op computerschijven, USB-sticks, Cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook, of in de ‘Cloud’ etc.
 6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Atelier Enco bindend.
 2. Mondelinge afspraken binden Atelier Enco eerst nadat deze schriftelijk door Atelier Enco zijn bevestigd, dan wel zodra Atelier Enco met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Atelier Enco bindend.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Atelier Enco zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Atelier Enco het recht het aanbod binnen
  10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Tenzij schriftelijk expliciet anders door Atelier Enco is bepaald, geldt een termijn voor aanvaarding van 30 dagen.
 2. De door Atelier Enco gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten, e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en kosten van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Getoonde en/of verstrekte brochures, monsters, modellen, opgaven van afmetingen en materialen alsmede andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, monsters e.d. blijven te allen tijde eigendom van Atelier Enco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Atelier Enco niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 5. Atelier Enco aanvaardt bij het uitbrengen van de offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de bij deze bescheiden opgegeven specificaties van afmetingen, materialen e.d..
 6. Atelier Enco heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Atelier Enco de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 7. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Atelier Enco gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Atelier Enco en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Atelier Enco gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt, dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Atelier Enco het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat:
  1. Atelier Enco op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
   De plaats(en) en toegang dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  2. Atelier Enco tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met Atelier Enco indien hij dit nodig acht;
  3. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Atelier Enco zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
  4. Atelier Enco binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Atelier Enco zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
  5. Atelier Enco tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  6. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
  7. Atelier Enco kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
  8. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Atelier Enco opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
  9. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Atelier Enco en/of de door Atelier Enco ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Atelier Enco en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.
 2. De wederpartij verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
  2. zaken van Atelier Enco die bij de wederpartij aanwezig zijn;
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud door Atelier Enco aan de wederpartij zijn geleverd;
  4. door of namens wederpartij aangeleverde zaken (waaronder doch niet beperkt tot materialen) die Atelier Enco in bewaring heeft of anderszins voor of namens wederpartij onder zich houdt.
 3. De wederpartij geeft op eerste verzoek van Atelier Enco de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 4. Indien wederpartij niet tijdig danwel onvoldoende aantoont voldoende verzekerd te zijn, is Atelier Enco gerechtigd om voor rekening van de wederpartij een deugdelijke verzekering af te sluiten en in stand te houden. Wederpartij verplicht zich de hiermee gemoeide (premie en andere) kosten aan Atelier Enco te vergoeden conform de in deze algemene voorwaarden geldende bepalingen.
 5. Atelier Enco is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. van de wederpartij
  (of andere derden) die bij Atelier Enco zijn opgeslagen.
 6. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Atelier Enco tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 7. De wederpartij is verplicht Atelier Enco te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords.
 8. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Atelier Enco voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 9. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Atelier Enco gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan. Atelier Enco raakt hierdoor niet jegens de wederpartij in verzuim, noch wordt Atelier Enco hierdoor aansprakelijk jegens de wederpartij. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Atelier Enco zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Atelier Enco per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Atelier Enco te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Atelier Enco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Levering geschiedt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, ook al zijn de door de wederpartij bestelde zaken bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Atelier Enco zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Atelier Enco stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Atelier Enco in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Atelier Enco gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden in verzuim en heeft Atelier Enco het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 9. Atelier Enco is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

Artikel 7: Voortgang, uitvoering werkzaamheden

 1. Atelier Enco kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en Atelier Enco het door Atelier Enco verlangde voorschot c.q. de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen of de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Atelier Enco niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Atelier Enco gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Atelier Enco niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Atelier Enco het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Atelier Enco heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Atelier Enco verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Alle onkosten welke door Atelier Enco in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de wederpartij, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen extra kosten in verband met onvoorziene complicaties die onmiddellijk handelen vereisen en in redelijkheid door Atelier Enco zijn gemaakt ter voorkoming van (verdere) schade, komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 8: Tarieven en kosten

 1. Het bedrag dat aan kosten bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede uren en (materiaal)kosten, onder toepassing van de gebruikelijke tarieven en (materiaal)kosten van Atelier Enco.
 2. De tarieven gelden voor werkzaamheden op het bedrijfsadres van Atelier Enco gedurende normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) van 08:00 tot 17:00 uur tenzij tussen partijen schriftelijk en expliciet andere tijdstippen zijn overeengekomen.
 3. De door Atelier Enco gehanteerde prijzen alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit reiskosten, transportkosten en kosten van ingeschakelde derden.
  Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 4. Atelier Enco is gerechtigd de overeengekomen kosten te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en/of kosten in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst,.
 5. Ingeval van onenigheid over de in rekening gebrachte uren en/of kosten, is de uren- en kostenregistratie van Atelier Enco bindend.

 

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Atelier Enco en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk is slechts geldig indien dit schriftelijk door Atelier Enco is bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  1. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  3. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Atelier Enco recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

 

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, zal Atelier Enco de wederpartij mededelen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien Atelier Enco het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij heeft gesteld dan wel de wederpartij het werk de opleverstaat c.q. pak-/werkbon heeft getekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Atelier Enco.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Atelier Enco verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 5. Kleine gebreken, die gevoeglijk binnen een (onderhouds-)termijn van 30 dagen kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 6. Atelier Enco is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
 7. Atelier Enco is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

 

Artikel 11: Reclames en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en dienen deze onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, ter kennis van Atelier Enco te worden gebracht en uiterlijk binnen 24 uur daarna schriftelijk bevestiging aan Atelier Enco te worden meegedeeld.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Atelier Enco te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 14 van artikel 12 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Atelier Enco kenbaar gemaakt zijn, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Atelier Enco dient op diens eerste verzoek door de wederpartij in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Atelier Enco indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Atelier Enco te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Atelier Enco de reclame gegrond verklaart.
 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Indien Atelier Enco aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe en materiele schade die het uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door Atelier Enco in de nakoming van de schriftelijk vastgelegde verplichtingen uit de overeenkomst en Atelier Enco daarvoor tijdig door de wederpartij in gebreke is gesteld, waarbij Atelier Enco in de gelegenheid is gesteld het gebrek te herstellen.
 2. In geen geval is Atelier Enco aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot vertragingsschade, omzet- of winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstoringen, verlies aan capaciteit of inzet van mensen of productiemiddelen en bedrijfssluiting. Atelier Enco sluit alle overige en/of verdergaande aansprakelijkheid uit.
 3. Schade dient binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering, door de wederpartij schriftelijk bij Atelier Enco gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en alle overige aanspraken. Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval drie maanden na levering van de producten of diensten waar de schade mee samenhangt.
 4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Atelier Enco tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. In afwijking van de voorgaande van dit lid geldt voor de overeenkomst met de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
 5. De aansprakelijkheid van Atelier Enco is beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief btw van de levering waar de schade mee verband houdt.
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Atelier Enco nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Atelier Enco of door wederpartij gesloten verzekering.
 7. Atelier Enco is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie en bescheiden die hij niet zelf heeft gemaakt. Atelier Enco neemt alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen, maar echter niet voor die materialen, waarvoor de wederpartij heeft verzocht danwel in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald (merk) materiaal is voorgeschreven.
 8. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden bij Atelier Enco gekochte of door Atelier Enco geleverde materialen of zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Atelier Enco zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 9. Stelt de wederpartij materialen, onderdelen en/of zaken voor verdere verwerking c.q. montage beschikbaar, dan is Atelier Enco slechts verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen, onderdelen en/of zaken zelf.
 10. Atelier Enco staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het door hem geleverde; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.
 11. Atelier Enco licht de wederpartij nader in over garanties ten aanzien van de specifieke eigenschappen van de geleverde zaken.
 12. Indien Atelier Enco in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert Atelier Enco zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan Atelier Enco zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. Atelier Enco is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor daardoor ontstane schade.
 13. Indien door Atelier Enco geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen Atelier Enco en wederpartij gelden.
 14. Ingeval van een overeenkomst met een consument neemt Atelier Enco de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 15. De wederpartij verliest diens rechten jegens Atelier Enco, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Atelier Enco tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
 16. de schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Atelier Enco strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de wederpartij;
 17. de schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Atelier Enco zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 18. de schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Atelier Enco, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – bij de montage van geleverde zaken;
 19. de schade is ontstaan door gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan Atelier Enco in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (reparatie)werkzaamheden verricht;
 20. de schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel anderszins aanpassingen in en/of aan het werk c.q. de geleverde zaken heeft gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke expliciete toestemming van Atelier Enco

 

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 in dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de wederpartij aan Atelier Enco een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na de daartoe door Atelier Enco te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00.
  3. heeft Atelier Enco het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Atelier Enco zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
  4. zal, dien wederpartij een consument is, te weten natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de Wet op de Incassokosten van toepassing zijn.
 3. Ter keuze van Atelier Enco kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet-tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Atelier Enco bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden – waaronder de montage c.q. installatie van reeds geleverde, maar nog niet betaalde materialen en zaken – op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Atelier Enco het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Het is wederpartij niet toegestaan, uit welken hoofde ook, om enige betaling op te schorten of enige tegenvordering op Atelier Enco te verrekenen. Voor zoveel nodig doet wederpartij afstand van diens recht tot verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Een consument behoudt diens recht op verrekening.

 

 

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Atelier Enco is en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Atelier Enco voorbehouden.
 3. Slechts nadat wederpartij aan alle nakomingsverplichtingen jegens Atelier Enco heeft voldaan (waaronder doch niet beperkt tot betaling) verkrijgt wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.
 5. Door het verstrekken van gegevens aan Atelier Enco verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Atelier Enco in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 1. Atelier Enco behoudt zich de eigendom voor van de geleverde en te leveren zaken tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens betalingsverplichtingen jegens Atelier Enco heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij niet worden doorverkocht totdat de wederpartij heeft voldaan aan de in lid 1 van dit artikel genoemde (betalings-)verplichtingen.
 3. Ingeval Atelier Enco een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Atelier Enco vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht Atelier Enco terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 16: Verbod tot verpanding

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens verband houdende (betalings-)verplichtingen jegens Atelier Enco heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen. Indien wederpartij het bovenstaande niet nakomt, geldt dit als toerekenbare niet-nakoming van de wederpartij en is wederpartij aan Atelier Enco een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk van € 2.500 per dag(deel) dat de wederpartij niet voldoet aan het in lid 1 van dit artikel genoemde verbod. Tevens is Atelier Enco alsdan gerechtigd om terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Atelier Enco op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid etc.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Atelier Enco gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 18: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Atelier Enco krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Atelier Enco en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Atelier Enco, is Atelier Enco gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Atelier Enco tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: pandemie, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Atelier Enco, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

Artikel 19: Ontbinding, annulering/opzegging

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op (partiële) ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De wederpartij is slechts gerechtigd om de overeenkomst krachtens de onderhavig artikelen te annuleren c.q. op te zeggen.
 3. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 5. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Atelier Enco een door Atelier Enco nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Atelier Enco te vergoeden. Atelier Enco is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20% tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Atelier Enco ter zake.
 7. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen Atelier Enco en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.
 3. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Atelier Enco aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Atelier Enco, door dat recht worden beheerst.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Atelier Enco gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.